Sv
Vi söker 2 nya kollegor

Avfallshantering

Robert Van Veen | Facility Manager
"Vår trävals finfördelar och komprimerar träavfallet så effektivt att hämtningen av träavfall har minskat från var tionde dag till ungefär två gånger om året. Det betyder lägre kostnader och minskade CO-utsläpp.”

Sustainable business

Vi är ett företag som är en del av verkstadsindustrin, och vi kan inte förneka att vi genererar avfall. Avfall har en negativ påverkan på människa, djur och miljö. Nedskräpning orsakar markföroreningar, vattenföroreningar och det drabbar alla slags djur på många och allvarliga sätt. Vi måste alltså samla in och ta hand om det! Men också sortera det. Med syfte att minska utsläppen av skadliga ämnen vid förbränning, och att en större andel återvinns.

Avfallshantering är en viktig aspekt i vår strävan efter hållbart företagande. Detta meddelande ger därför en inblick i vår avfallshantering. Och vi beskrivs hur vi även där har höjt ribban allt eftersom. Både för vår egen och för framtidens skull.

Robert van Veen, Facility manager, förklarar:

”Stål, aluminium och trä är våra största avfallsprodukter. Vi har kartlagt avfallsflödena och utarbetat ett system som befrämjar källsortering och underlättar kasseringen av avfall. Det har resulterat i färre hämtningar, och därmed färre transporter. Dessutom försöker vi begränsa den totala mängden avfall. Tanken är helt enkelt att det man inte skapar, det behöver man inte heller ta hand om.”

Containrar för avfall
I alla nio produktionshallar står märkta och välplacerade containrar. De lösa papperskorgarna på kontoret har också bytts ut mot gemensamma behållare för källsorterat avfall.

Stål, aluminium och trä

Stål/aluminium
Detta är vår största avfallsprodukt med ca 140 000 kg om året. Vi sorterar aluminium i fyra olika kategorier, baserat på återanvändningsbarhet. De olika kategorierna behandlas och återanvänds på olika sätt. Containrarna för dessa avfallsprodukter är placerade alldeles intill de maskiner som genererar avfallet. 

Trä
Vid alla transporter till och från vårt företag produceras träavfall, eftersom många förpackningar består av trä. Vår verksamhet genererar ca 65 000 kg träavfall om året. Här har vi valt en ganska okonventionell lösning som vi inte sett någon annan stans i branschen, vi har skaffat en vals!

Robert: ”Valsen finfördelar och komprimerar träavfallet så effektivt att hämtningen av träavfall har minskat från var tionde dag till ungefär två gånger om året. Det betyder lägre kostnader men framför allt lägre CO₂-utsläpp.”

Hur ser Robert på framtiden?

”Vi blir hela tiden bättre. För den kommande nybyggnationen kommer vi exempelvis att testa lösningar för automatiskt bortförskaffande av maskinernas avfall via kanaler i golvet. Dessutom började vi nyligen använda Wepapercycles kaffemuggar vilket innebär att de kaffemuggar som förbrukas på företaget återvinns och levereras tillbaka till oss i form av toalettpapper. Kort sagt: med sådana åtgärder finns det fortfarande massor att göra för att minska miljöavtrycket!”

Nedan kan du se hur valsen fungerar: